Croeso i wefan SEWBReC ar ei newydd wedd.

 

Canolfan Cofnodion Bioamrywiaeth De Ddwyrain Cymru (SEWBReC) yw'r ganolfan ar gyfer coladu, rheoli a lledaenu data bioamrywiaeth ar gyfer De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw sicrhau bod gwybodaeth briodol am fioamrywiaeth leol ar gael i bawb sydd ei hangen, i helpu i sicrhau y gwneir penderfyniadau sy'n effeithio ar fioamrywiaeth leol gan ddefnyddio'r data gorau sydd ar gael.

Rydym yn cyflawni'r nod hwn drwy:

  • Gefnogi'r gymuned cofnodi bioleg leol, a'i helpu i reoli a gweithredu'r doreth o wybodaeth a gesglir ganddi;
  • Gweithio gydag ystod eang o sefydliadau (o Adrannau Llywodraeth Cynulliad Cymru i Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt) i goladu'r data a gedwir ganddynt, a'i gyfrifiaduro;
  • Coladu a rheoli'r setiau data amrywiol hyn mewn lleoliad canolog;
  • Darparu ystod o gynhyrchion a gwasanaethau gwybodaeth am fioamrywiaeth arloesol ac wedi'u teilwra i ddiwallu anghenion ein defnyddwyr.

Ar hyn o bryd rydym yn cadw dros 3,000,000 o gofnodion rhywogaethau ac yn gweithio'n gyson i wella ansawdd a swm y data a gedwir gennym. Cliciwch yma am fanylion pellach am y data a reolir gennym.

Ein Hardal

Dangosir ardal ddaearyddol SEWBReC ar y map uchod. Mae'r map hwn hefyd yn dangos manylion cyswllt ar gyfer Canolfannau Cofnodion Lleol cyfagos yng Nghymru a Lloegr.