Croeso i wefan Grŵp Ystlumod y Cymoedd!

Valleys Bat Group

Mae Grŵp Ystlumod y Cymoedd yn cwmpasu awdurdodau unedol Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Thor-faen ac mae'n aelod cyswllt o'r Ymddiriedolaeth Gwarchod Ystlumod, sef y corff cenedlaethol sy'n cynrychioli Gwarchod Ystlumod yn y DU.

 

Beth mae'r Grŵp Ystlumod yn ei wneud?

 

Ein Nodau

 • Datblygu'r wybodaeth am ddosbarthiad a gweithgarwch ystlumod yn ardal y Grŵp.
 • Hybu cadwraeth ystlumod a'u cynefin.
 • Darparu fforwm i drafod materion am gadwraeth ystlumod.
 • Gwella canfyddiad y cyhoedd o ystlumod.

 

Ein GweithgareddauValleys Bat Group on survey

Mae'r grŵp ystlumod yn cymryd rhan yn y mathau canlynol o weithgareddau:

 • Arolygon a monitro, gan gynnwys y Rhaglen Monitro Ystlumod Genedlaethol
 • Ymweliadau â chlwydfannau ystlumod
 • Rhoi cyngor i aelodau o'r cyhoedd
 • Gwella gwybodaeth a sgiliau aelodau
 • Hyfforddi aelodau ar gyfer trwyddedau ystlumod
 • Addysgu'r cyhoedd, gan gynnwys teithiau cerdded, sgyrsiau, digwyddiadau a sioeau
 • Gofalu am ac ystlumod a'u hailsefydlu

 

Pwy sy'n cymryd rhan?

Ar hyn o bryd mae pwyllgor o dri swyddog a etholwyd a phedwar swyddog na etholwyd. Mae gan yr aelodau hyn swyddogaethau penodol ac maent yn goruchwylio'r broses o sicrhau bod y Grŵp yn rhedeg yn esmwyth. Mae gweddill y grŵp yn cynnwys aelodau, unigolion neu grwpiau eraill sydd â diddordeb mewn ystlumod a chadwraeth ystlumod. Yr unigolyn sy'n dewis faint o rôl y mae'n ei chwarae, ond mae'n amrywio o fynychu cyfarfodydd grŵp i wirfoddoli ar gyfer arolygon a digwyddiadau.

Y Pwyllgor

Swyddogion a Etholwyd:

Cadeirydd Richard Dodd

Is-gadeirydd a Chydgysylltydd y Wefan Geri Thomas

Ysgrifennydd Katherine Cooper

Trysorydd ac Ysgrifennydd Aelodaeth Alison Jones

Swyddogion Na Etholwyd:

Swyddog Cofnodion a Chydgysylltydd Hyfforddiant Peter Wells

Cydgysylltydd Gofal Ystlumod Erica Dixon

Cydgysylltydd Digwyddiadau ac Arolygon Melanie Dodd

Gweler ochr Saesneg y wefan am fanylion cyswllt.

Ymunwch â'r grŵp!

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r grŵp, cwblhewch a dychwelwch y ffurflen ymaelodi at yr Ysgrifennydd Aelodaeth (Alison Jones). Y ffi ymaelodi yw £5.00 i oedolion a £2.50 ar gyfer consesiynau.

 

Digwyddiadau ac Addysg

 

Digwyddiadau Cyhoeddus

Gweler ochr Saesneg y wefan am y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau cyhoeddus.

Arolygon

I gymryd rhan yn yr arolygon a drefnir gan y grŵp, mae'n rhaid i chi fod yn aelod. Am wybodaeth gyffredinol am arolygon cysylltwch â'r Cydlynydd Arolygon (Richard Dodd).

Valleys Bat Group Roadside Mammals Survey Team

 

Gweithdai Hyfforddiant

Gall aelodau'r grŵp ystlumod gael hyfforddiant a phrofiad ym maes arolygon a gofalu am ystlumod a'u hailsefydlu. Fel arfer mae'r grŵp yn cynnig rhaglen o arolygon drwy'r tymor o fis Ebrill tan fis Medi a rhaglen o weithdai a digwyddiadau hyfforddi eraill yn ystod y gaeaf.

 

 

Cofnodi ystlumod

A oes gennych ystlumod yn eich cartref? A ydych yn gweld ystlumod yn hedfan yn eich ardal? Ydych? Yna rhowch wybod i ni drwy gwblhau ffurflen gofnodi Grŵp Ystlumod y Cymoedd a'i hanfon at y Cydlynydd Cofnodion (Pete Wells), a fydd yn cadw'r cofnodion yn gyfredol a'u hanfon i SEWBReC.

Rydym yn gwerthfawrogi pob cofnod o ystlumod, felly dywedwch wrthym ble rydych wedi eu gweld (hyd yn oed os nad ydych yn gwybod pa rywogaeth ydynt) fel y gallwn ddysgu mwy am ddosbarthiad ystlumod yn ardal Grŵp Ystlumod y Cymoedd.

Am ragor o wybodaeth am gofnodion cysylltwch â'r Cydlynydd Cofnodion (Pete Wells).

 

Cysylltu â ni

I gysylltu â Grŵp Ystlumod y Cymoedd, anfonwch neges e-bost at yr Ysgrifennydd (Katherine Cooper).

Os oes gennych ymholiad cyffredinol am ystlumod ffoniwch Linell Gymorth yr Ymddiriedolaeth Gwarchod Ystlumod ar 0845 1300 228

Am YMHOLIADAU BRYS ynglŷn â gofalu am ystlumod (gan gynnwys ystlumod wedi'u hanafu, ystlumod yn hedfan mewn tai ac ati), ffoniwch Erica Dixon ar 01443 816920 neu 07969 626697.