Cofnodion Biolegol

Dechreuwyr a Chofnodwyr Achlysurol

Mae SEWBReC yn annog y broses o gofnodi bywyd gwyllt, ac mae ganddi ddiddordeb mewn cael cofnodion ychwanegol bob amser. Mae'n bosibl gwneud cofnodion defnyddiol heb unrhyw wybodaeth arbenigol. Os ydych yn ansicr o ran nodi rhywogaethau, rhowch wybod i ni, oherwydd gallwn ddarparu cymorth neu gysylltu ag arbenigwr lleol i helpu.

Mae gan SEWBReC ddiddordeb mewn cael cofnodion o bob rhywogaeth, waeth pa mor gyffredin ydynt. Mae llawer o leoedd yn ein hardal lle nad oes gennym lawer o gofnodion, os o gwbl. Felly helpwch ni i lenwi'r bylchau hyn.

Cliciwch yma i weld ein Canllaw Cofnodi Biolegol i Ddechreuwyr.

 

Cyflwyno Cofnodion

Ar gyfer cofnodion achlysurol, mae SEWBReC wedi datblygu rhai dulliau syml er mwyn i chi gyflwyno achosion o weld:

1. Defnyddiwch ein FFURFLEN GOFNODI AR-LEIN i gyflwyno eich cofnodion; neu

2. Llwythwch ein FFURFLEN COFNODI ACHOSION O WELD ACHLYSUROL i lawr (cliciwch ar y ddolen i agor y fersiwn PDF, neu cliciwch ar y botwm dde a dewis 'save link/target as' i arbed y ffeil i'ch cyfrifiadur i'w defnyddio yn y dyfodol) Excel: FFURFLEN COFNODI ACHOSION O WELD ACHLYSUROL ; neu

3. Trosglwyddwch fanylion eich achosion o weld i SEWBReC drwy lythyr, ebost, dros y ffôn neu ffacs (gweler y dudalen Cysylltiadau a Dolenni am fanylion cyswllt llawn). Dylech gofio cynnwys yr hyn a welwyd gennych, ble y'i gwelwyd (cyfeirnod grid ac enw'r lleoliad), y dyddiad, eich enw a manylion cyswllt ac unrhyw wybodaeth berthnasol arall.

Os oes gennych nifer fwy o gofnodion, gall fod yn haws i chi eu cyflwyno'n electronig - mae taenlen fel Excel yn berffaith ar gyfer hyn. Dylech gofio cynnwys colofnau ar gyfer y manylion gofynnol fel y nodir yn opsiwn 3 uchod.

 

Cofnodwyr Biolegol Profiadol

Ar gyfer cofnodwyr profiadol sy'n cynhyrchu nifer sylweddol o gofnodion, ceir dau brif ddull o gyflwyno data:

1. Cyflwyno eich cofnodion i'r Is-Gofnodwr Sirol neu'r Grŵp Cofnodi perthnasol (gweler y ddolen isod am fanylion cyswllt). Yna caiff eich cofnodion eu dilysu, eu hymgorffori o fewn set ddata'r Is-Gofnodwr Sirol, ac yna'u trosglwyddo i SEWBReC (yn flynyddol fel arfer); neu

2. Sefydlu "Cytundeb Cyfnewid Data" yn uniongyrchol â SEWBReC. Mae hyn yn eich galluogi i gyflwyno data gan ddefnyddio dulliau ac amserlen o'ch dewis chi. Gellir trosglwyddo data o hyd i'r Is-Gofnodwyr Sirol eu dilysu. Yn gyfnewid am gyflwyno eich data, bydd SEWBReC yn cynnig gwasanaethau cymorth amrywiol i chi. Cliciwch yma am fanylion o'r Gwasanaethau i Ddarparwyr Data hyn.

 

Is-Gofnodwyr Sirol a Grwpiau Cofnodi

Os mai chi yw'r Cofnodwr Sirol ar gyfer grŵp tacsonomig ac nad oes gennych Gytundeb Cyfnewid Data â SEWBReC eisoes, yna anfonwch cysylltwch â ni i drafod hyn ymhellach.

Cliciwch yma i weld ein Map Rhyngweithiol o Gofnodwyr Sirol a Grwpiau Cofnodi ar gyfer pob ardal Awdurdod Unedol yn Ne Ddwyrain Cymru.

 

Cardiau Cofnodi

Mae'r Ganolfan Cofnodion Biolegol yn darparu amrywiaeth eang o gardiau cofnodi e.e. ar gyfer planhigion fasgwlaidd neu Weision y Neidr. Gellir llwytho'r rhain i lawr yma.